• Kvalitetsarbete

    Awaves kvalitetssäkringsarbete genomförs i övergripande steg.

Kvalitetsarbete

Awaves kvalitetssäkringsarbete genomförs i följande övergripande steg:

1. Kvalitetspolicy
2. Kvalitetsplanering
3. Kvalitetssäkring av projektgenomförandet
4. Kvalitetssäkrande arbetsmetod och arbetssätt
5. Test

Kvalitetspolicy

Awave har i sin kvalitetspolicy fastställt två övergripande mål:

• Att alla kunder skall vara nöjda
• Att alltid leverera i tid

Förutsättningen för att uppnå detta är att Awave har kompetenta och engagerade medarbetare, med hög arbetsmoral och fokus på kundens bästa. Varje medarbetare är därför delaktig i företagets kvalitetssträvanden och tar ansvar för att rätt kvalitet uppnås i uppdragen.

Kvalitetsplanering

Inför projektets start upprättas en kvalitetsplan. Denna innehåller:

• Plan för kvalitetssäkringen av projektet
• Ansvarsfördelning mellan Awave och Kunden, baserat på det som avtalats i kontraktet, samt samarbetsformer för olika nivåer
• Den praktiska realiseringen av åtagandet genom att referera till de modeller, metoder, standards och rutiner som ska användas för att uppnå bästa kvalitet

Syftet är att all personal som är involverad i uppdraget ska vara införstådda i projektets avtalade krav och känna att dessa är realistiska och kan uppfyllas.

Kvalitetssäkring av projektgenomförandet

Kvalitetskriterier

För att alla i projektet ska få en förståelse för vilka förväntningar kunden har på Awaves insatser, definieras vid projektstart de kvalitetskriterier som gäller för projektet. Detta görs av Kunden tillsammans med kundansvarig på Awave. Vid projektslut följs kriterierna upp och resultatet förmedlas och diskuteras i projektgruppen, för lärdom och utveckling inför kommande projekt.

Projekt Audit och projekt Quality Audit

Vid större och komplicerade projekt planeras vid projektstart tidpunkter för att genomföra Projekt Audit och Projekt Quality Audit.
Projekt Audit sker i början av projektet för att så tidigt som möjligt identifiera potentiella risker. Projekt Quality Audit sker efter ca två tredjedelar av projektet och fokuserar på projektets framskridande avseende kvalitet, tidplan och kundnöjdhet.
Samtliga genomgångar och granskningar dokumenteras i protokoll där det framgår vilka korrigerande åtgärder som beslutats, vem som ansvarar för dessa och när de skall vara klara. Resultaten från dessa granskningar delges Kunden om så önskas.