• Miljöpolicy

    Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Awave skall vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vår huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av energianvändning på kontoret, resor, pappersförbrukning samt inköp av material och tjänster.

Awaves mål ska vara att överträffa de miljökrav som ställs för vår bransch.

Awave skall:

• Verka för att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos våra anställda
• Se miljöförbättrande åtgärder som investering
• Ta miljöhänsyn vid alla beslut
• Använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder
• Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser
• Arbeta för en uthållig resursanvändning
• Minimera elförbrukningen
• Regelbundet kontrollera och följa upp vårt miljöarbete
• Följa gällande miljölagstiftning

Miljöorganisation

Från och med 2012-06-01 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig på företaget. Den miljöansvarige skall verka för en kontinuerlig information och uppföljning av vårt miljöarbete till våra anställda.

Handlingsplan

• Källsortering
Vi ska sträva efter att allt avfall källsorteras. Papper och annat avfall ska lämnas till återvinning. Flaskor, PET-flaskor och burkar skall pantas. Farligt avfall skall lämnas till återvinning och hanteras så att negativ miljöpåverkan inte uppstår.

Energi- och materialsparåtgärder
Vi skall sträva efter att minimera energi- och pappersförbrukningen.
Så långt som möjligt skall endast miljömärkt el användas. Där så är möjligt skall lågenergilampor användas till belysningsarmaturer. Vi ska använda datorer och lämpliga programvaror för att minska pappersförbrukningen.

• Miljöanpassande inköp
Vi skall stäva efter att i första hand köpa miljömärkta produkter. Vid inköp av material för vår verksamhet, allt från fordon och bränsle till kopieringspapper etc. skall alltid miljöaspekter beaktas.

• Miljöinformation till anställda
Alla anställda ska ha kännedom om Awaves miljömål. Uppföljning och påminnelse om gällande regler skall ske vid månatliga personalmöten, där även ny information skall lämnas. En stående punkt ”Miljö” skall finnas på dagordningen för styrelse och personalmöten.

• Bränsle och bränsleförbrukning
Awave skall kontinuerligt arbeta med att minska bränsleförbrukning för företagets bilar. Vid nyinköp av bilar skall eldrivna alternativt miljövänliga och miljöklassade fordon väljas om möjligt.

• Transporter
Vid resor skall det ur miljösynpunkt bästa transportsättet väljas.
Om bil måste användas skall samåkning i möjligaste mån ske. Som alternativ till resor kan t.ex. videokonferenser övervägas då det är möjligt.

• Uppföljning av mål
Varje halvår skall kontroll ske var Awave står avseende uppfyllandet av miljömålen. En handlingsplan skall upprättas som stöd i det fortsatta arbetet. Miljöansvarig ansvarar för denna egenkontroll av miljöarbetet.