• Effektivitet är ett måste!

    Vi uppnår effektivitet genom målinriktad projektledning och strukturerade arbetsmetoder som är väl anpassade till respektive projekts storlek och komplexitet

Vår arbetsprocess

Awave arbetar med kvalitetssäkrande arbetsmetoder och arbetssätt

Arbetsmetod

Arbetet sker i en iterativ procesas (Iterative Application Development, IAD) med veckovisa avstämningsmöten. Vi får på så sätt en transparens i projektet och alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som görs. Arbetsmetoden ger flexibilitet och förutsättningar för att snabbt agera vid oförutsedda händelser. När nya frågeställningar och önskemål komer upp kan vi i tid omprioritera och möta förändringar i projektet.

Projektstart

Projektet startar med ett inledande möte mellan Awave och Kunden.

Resultat:

  • Fastställd projektgrupp och eventuella arbetsgrupper
  • Projektplan, resurs- och tidsplan
  • Mötestider för projektgruppen för workshops och uppföljning, samt avrapporteringgsmöten med styrgruppen

Nulägesanalys och Kravspecifikation

I en till två workshopar går vi på detaljerad nivå igenom förutsättningarna för projektet, så som syfte, målgrupp, begreppsdefinitioner, känsla, funktionalitet, struktur, flöden och interaktion. 

Resultat: Fastställd interaktion, flöden och struktur

Awave tar fram en kravspecifikation som avstäms i ett avstämningsmöte.

Resultat: Godkänd kravspecifikation och levererad offert.

Design

Designen på startsidan tas fram utifrån kravspecifikationens förutsättningar.

Resultat: Specifikation på önskade justeringar.

Awave justerar sidorna och tar fram design för webbplatsens efterföljande sidor. Därefter följer ett antal avstämningsmöten som resulterar i den slutliga designen. Vid utveckling av responsiva sidor upprepas avstämningsprocessen till dess att slutgiltigt godkänt resultat uppnåtts.

Resultat: Godkänd design som kommer att ligga till grund för utvecklingsarbetet.

Systemutveckling

Arbetet sker i en iterativ prosess i nära samarbete med Kunden. Genom målinriktad projektledning och en strukturerad arbetsmetod uppnår vi effektivitet i hela systemutvecklingsprocessen. Se ovan under rubriken "Arbetsmetod". De veckovisa avstämningsmötena avslutas med en sammanfattning som innehåller en "Att göra lista" för projektteamet och respektive projektdeltagare, samt tidpunkten för nästa möte.

Riskhantering ingår i projektledarens roll och är en viktig del i projektet.

Kvalitet och kontroll

Med hjälp av Awaves stödsystem får vi kontroll och spårbarhet på detaljnivå i våra projekt. Konfigurering och den kod som skrivs dokumenteras löpande. Genom versionshanteringen kan vi snabbt agera om något går fel.