Förstudie och kravställning

För att skapa en riktigt lyckad webbplats är förstudien viktig för att skapa förståelse för er verksamhet och dess möjligheter.

förstudie och kravställning

Förstudie och analys

I ett stort webbprojekt är det viktigt att redan från början tydliggöra de prioriteringar som krävs för att effektivt nå slutmålet.

I en förstudie undersöker vi syfte, mål och vision med webbprojektet så vi kan skapa förståelse för verksamhetens problem och möjligheter. Awave arbetar med workshops som effektiv arbetsmetod, för nulägesanalys, begreppsdefinitioner och vid kravställande, är detta viktigt i projektfaserna, idéförslag, utarbetande av koncept och grafisk profil. Metoden har visat sig vara en bra väg för att skapa förtroende och engagera användarna i utvecklingsprocessen så att alla strävar mot samma mål.

Work­shops

I en workshop kan ett specifikt område belysas som t.ex. hur kommer vi högre upp på Google och vad behöver vi göra för att nå dit?

Det kan också vara en mer generell workshop där man t.ex. tittar på hur olika behörighetsroller på en webbplats kommer att fungera. En workshop används ofta som metod för att lösa ett problem eller komma igång med idégenerering.

Perso­nas

På Awave använder vi ofta personas i behovsanalyser för att skapa en mer levande målgrupp.

Istället för att prata om t.ex. manliga sjuksköterskor inom vården skapar man fiktiva personer för att göra målgruppen mer levande och som alla kan koppla känslor till. Det är ett effektivt sätt att komma närmare användarens beteende vad gäller exempelvis datorvana, beteende och kunskapsnivå.

Kravstä­llning

En gemensam målbild är A & O för bästa resultat.

I förstudien avgränsas verksamhetsområdet så att arbetet fokuseras på de väsentliga problemen och de områden i verksamheten där de största nyttoeffekterna kan uppnås. Arbetet resulterar i ett beslutsunderlag som skall ligga till grund för valet av utvecklingsinriktning.