Kvalitets & ledningssystem

Awaves kvalitetsarbete skall vara till nytta för våra kunder och därmed vår verksamhet.

Kvalitetsarbete Awave

Awave har i sin kvalitetspolicy fastställt två övergripande mål:

Våra två övergripande mål är att alla kunder ska vara nöjda och att vi alltid ska leverera i tid.

Förutsättningen för att uppnå detta är att Awave har kompetenta och engagerade medarbetare, med hög arbetsmoral och fokus på kundens bästa. Varje medarbetare är därför delaktig i företagets kvalitetssträvanden och tar ansvar för att rätt kvalitet uppnås i uppdragen.

Kvalitets­säkring av projekt

Kvalitetskriterier

För att alla i projektet ska få en förståelse för vilka förväntningar kunden har på Awaves insatser, definieras vid projektstart de kvalitetskriterier som gäller för projektet. Detta görs av Kunden tillsammans med kundansvarig på Awave. Vid projektslut följs kriterierna upp och resultatet förmedlas och diskuteras i projektgruppen, för lärdom och utveckling inför kommande projekt.

Project Audit och Project Quality Audit

Vid större och komplicerade projekt planeras vid projektstart tidpunkter för att genomföra Project Audit och Project Quality Audit.

Project Audit sker i början av projektet för att så tidigt som möjligt identifiera potentiella risker. Project Quality Audit sker efter ca. två tredjedelar av projektet och fokuserar på projektets framskridande avseende kvalitet, tidplan och kundnöjdhet. Samtliga genomgångar och granskningar dokumenteras i protokoll där det framgår vilka korrigerande åtgärder som beslutats, vem som ansvarar för dessa och när de skall vara klara. Resultaten från dessa granskningar delges kunden om så önskas.