Miljöpolicy

Vårt mål är att verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån ett miljöperspektiv.

Kontakta mig

Awave ska överträffa miljökraven

För att Awave ska kunna överträffa de miljökrav som ställs på vår bransch ska vi alltid försöka öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos våra anställda.

Det är viktigt för oss att alltid se miljöförbättrande åtgärder som en investering och ta miljöhänsyn vid alla stora beslut. Vår största miljöpåverkan sker genom energianvändning, resor, pappersförbrukning samt inköp av diverse kontorsmaterial och tjänster. När det kommer till resurser vill vi arbeta för att både förbättra och göra resursanvändningen mer uthållig. Här är det även viktigt med sunda och kretsloppsanpassade material och metoder. Vi kontrollerar och följer upp vårt miljöarbete regelbundet.

Awave är certifierade enligt ISO 14001

Vi är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi har ett integrerat miljöledningssystem där vi kontinuerligt förbättrar och förminskar vår miljöpåverkan. Genom en ökad processeffektivitet, smarta val vid inköp av ny utrustning och kontinuerlig kompetens- och kunskapsutveckling kan vi minska vår gemensamma klimatpåverkan.

Miljöorganisation

Från och med 2012-06-01 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig på företaget. Den miljöansvarige skall verka för en kontinuerlig information och uppföljning av vårt miljöarbete till våra anställda.

Käll­sortering

Vi ska sträva efter att allt avfall källsorteras.

Papper och annat avfall ska lämnas till återvinning. Flaskor, PET-flaskor och burkar skall pantas. Farligt avfall skall lämnas till återvinning och hanteras så att negativ miljöpåverkan inte uppstår.

Energi- och material­sparåtgä­rder

Vi ska sträva efter att minimera energi- och pappersförbrukningen.

Så långt som möjligt skall endast miljömärkt el användas. Där så är möjligt skall lågenergilampor användas till belysningsarmaturer. Vi ska använda datorer och lämpliga programvaror för att minska pappersförbrukningen.

Miljöan­passande inköp

Vi ska sträva efter att i första hand köpa miljömärkta produkter.

Vid inköp av material för vår verksamhet, allt från fordon och bränsle till kopieringspapper etc. ska alltid miljöaspekter beaktas.

Miljö­informa­tion till anställda

Alla anställda ska ha kännedom om Awaves miljömål.

Uppföljning och påminnelse om gällande regler ska ske vid månatliga personalmöten, där även ny information ska lämnas. En stående punkt ”Miljö” skall finnas på dagordningen för styrelse och personalmöten.

Bränsle och bränsle­förbruk­ning

Vi ska kontinuerligt arbeta med att minska bränsleförbrukning för företagets bilar.

Vid nyinköp av bilar ska eldrivna alternativt miljövänliga och miljöklassade fordon väljas om möjligt.

Transpo­rter

Vid resor ska det ur miljösynpunkt bästa transportsättet väljas.

Om bil måste användas ska samåkning i möjligaste mån ske. Som alternativ till resor kan t.ex. videokonferenser övervägas då det är möjligt.

Uppfölj­ning av mål

Varje halvår ska kontroll ske var Awave står avseende uppfyllandet av miljömålen.

En handlingsplan ska upprättas som stöd i det fortsatta arbetet. Miljöansvarig ansvarar för denna egenkontroll av miljöarbetet.