Personuppgiftspolicy

Awave:s behandling av dina personuppgifter

I samband med att du och ditt företag kontaktar oss på Awave AB med anledning av de tjänster vi erbjuder, så behandlar vi personuppgifter om dig i egenskap av kontaktperson och kund. I den här personuppgiftspolicyn beskriver vi hur och varför Awave behandlar dina personuppgifter, vilka slags uppgifter om dig som behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad och vilket ansvar vi har.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, telefonnummer samt uppgift om vilket företag du arbetar på och information om din yrkesroll. Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att kundrelation inleds på olika sätt, t.ex. genom att ni fyller i vårt kontaktformulär, efter telefonsamtal eller när du på annat sätt kommer i kontakt med Awave samt efter i samband med offert.

Personuppgiftsansvarig

Awave är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy (Awave AB, org. nr. 556727-6141, Ynglingagatan 2, 113 47 Stockholm, telefonnummer: 08-55803850). Vid frågor, kontakta gärna info@awave.com.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, för att kunna diskutera uppdrag och samarbete samt för att informera dig om våra tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter med det kan krävas om du vill utnyttja våra tjänster.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta innefattar även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt för fakturering och uppföljning.

Awave behandlar också dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag. Om du inte vill motta direktmarknadsföring kommer vi på din begäran upphöra med detta. Vill du avstå marknadsföringsutskick gör du det enklast genom att klicka på avregistrerings-länken som finns i varje utskick eller via e-post till unsubscribe@awave.com

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den behandling av dina personuppgifter som sker innan du är kund hos oss stöds på en intresseavvägning. Marknadsföring kan ske via e-post, telefon och även i postala utskick. I denna del har Awave:s berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring av våra tjänster och av att kontakta potentiella kunder – vägts mot det vi vet och rimligen kan anta om dina intressen i sammanhanget samt dina grundläggande rättigheter och friheter gällande personlig integritet – i denna avvägning har vi funnit att Awave kan motivera behandling av dina personuppgifter utifrån denna intresseavvägning, då dina intressen, fri- och rättigheter i detta sammanhang inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter. I denna avvägning har vi särskilt beaktat att du representerar ett företag som har visat intresse för våra tjänster om så är fallet och att du som företagsrepresentant kan förvänta dig att dina publika och i affärsverksamhet använda kontaktuppgifter och andra personuppgifter kan användas av tjänsteleverantörer och andra företag.

Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter av Awave för att kunna fullgöra avtal med er, innefattande tillhandahållandet av de tjänster ni beställt, samt för att i samband med detta avtal fullgöra de skyldigheter och rättigheter som finns mellan Awave och det företag du är kontaktperson för. Personuppgiftsbehandling i denna del stöds alltså på nödvändighet att fullgöra avtal där du är part. För det fall ditt namn förekommer i fakturor och andra handlingar behandlas dina uppgifter för detta ändamål och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Den personuppgiftsbehandling som sker för att fullgöra avtal med företag du är kontaktperson för, fortgår under avtalsperioden eller tills du av ditt företag ersätts som kontaktperson eller firmatecknare. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål.

Efter avslutat kundförhållande behandlar Awave fortsatt sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmaterial. Detta då vi enligt bokföringsregler sparar räkenskapsmaterial i upp till sju år efter räkenskapsårets utgång. Denna rättsliga förpliktelse gör att vi fortsättningsvis måste behandla dina personuppgifter i detta syfte.

Awave kan behandla dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag i upp till tre år efter den senaste kontakten med dig som kund. Därefter upphör personuppgiftsbehandling för detta ändamål. Vill du avstå utskick gör du det enklast genom avregistrerings-länken i varje utskick eller via e-post till unsubscribe@awave.com

Mottagare av personuppgifter

Awave delar dina personuppgifter med IT-underleverantörer samt tillhandahållare av stödfunktioner inom ekonomi, som vi anlitar för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Awave har i sådana fall personuppgiftsbiträdesavtal med de externa aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.

För det fall det företag du representerar inte är kund hos oss, eller om kundförhållande avslutats, kan dina uppgifter användas för att kommunicera med dig i fall där du kvarstår som kundkontakt. Då delas dina uppgifter med Fortnox Finans och Mailchimp vilka är de system Awave använder för att samla kundinformation och för att administrera utskick.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller det Europeiska samarbetsområdet och vi kommer heller inte att lämna ut dina personuppgifter för direktmarknadsföring av tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsning (att vi i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format om du vill överföra dessa till annan aktör.

Du utövar dina rättigheter ovan kostnadsfritt, enklast genom att kontakta oss på info@awave.com.

Automatiserat beslutsfattande

Awave tillämpar inte automatiserat beslutsfattande eller profilering i behandling av dina uppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via ph@awave.com eller genom att ringa 08-55803850, så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post imy@imy.se, telefon 06-657 61 00, www.imy.se)